معرفی

مشخصات فردی

علی کاظم زاده

نام - نام خانوادگی : علی   کاظم زاده

پست الکترونیکی : ali.kazemzadeh93@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حقوق قضایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق عمومی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران پردیس البرز

سوابق اجرایی

 
  1. مشاور حقوقی بانک سامان
  2. وکیل دادگستری


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

  1. حقوق اساسی
  2. حقوق تجارت
  3. تخلفات انتظامی قضات
  4. آیین دادرسی مدنی


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق و علوم سیاسی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/11/01

علی کاظم زاده
علی کاظم زاده

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^